e-rejestracja

 logowanie do systemu elektronicznej rejestracji

UWAGA. Rejestracja internetowa możliwa po podaniu poprawnego adresu e-mail w Przychodni

 

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU INTERNETOWEJ REJESTRACJI PACJENTÓW

NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

ALMED” SP. Z O.O.

§ I

Postanowienia wstępne

1.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Pacjentów NZOZ „ALMED”

z Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów zamieszczonego na

stronie internetowej www.almed.malbork.pl, zwanego dalej „Systemem”.

2.

Właścicielem i administratorem Systemu jest NZOZ „ALMED” Sp. z o.o.

3.

NZOZ „ALMED” zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania

dostępności Systemu lub modyfikacji zakresu świadczonych usług ze względów

technicznych.

5.

Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego

Regulaminu.

§ II

Zasady rejestracji Pacjenta

6.

Z systemu rejestracji internetowej mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie, które zapoznały się z niniejszym regulaminem i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 )

7.

Rejestracja internetowa jest udostępniona Pacjentom, którzy złożyli deklaracje

wyboru lekarza POZ w NZOZ „ALMED”.

8.

Logowanie do systemu rejestracji internetowej odbywa się na podstawie numeru pesel oraz adresu e-mail (dane muszą być zgodne z danymi znajdującymi się w bazie NZOZ „ALMED”).

9.

Rejestracja na wizyty za pomocą rejestracji internetowej może dotyczyć tylko osoby zalogowanej. W przypadku rejestracji wizyty dziecka do lat 18 jego opiekun prawny loguje się do systemu na podstawie numeru pesel i nazwiska dziecka.

10.

Rejestracja internetowa odbywa się w godz. 6-23

11.

Pacjent korzystający z rejestracji Internetowej może zarezerwować maksymalnie 1

wizytę w ramach tej samej poradni. Kolejna rejestracja internetowa może nastąpić po

zrealizowaniu wizyty lub po rezygnacji z wcześniejszej rejestracji.

12.

System umożliwia dokonanie Rejestracji Internetowej na wizytę z wyprzedzeniem min jednego, max. trzech dni.

13.

Po dokonaniu prawidłowej rejestracji Pacjent otrzymuje automatycznie, drogą

elektroniczną na adres e-mail potwierdzenie zaplanowanej wizyty, pod warunkiem, iż

Pacjent podał prawidłowy adres e-mail oraz wyraził na to zgodę.

14.

NZOZ „ALMED” zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości wizyt, na które istnieje możliwość rejestracji poprzez System.

15.

Informacja o rezygnacji z wizyty powinna być przekazana przez Pacjenta (osobiście,

telefonicznie lub przez stronę internetową) najpóźniej na 2 godziny przed terminem wizyty.

16.

Pacjent, który nie zgłosił odwołania wizyty i wizyta nie została zrealizowana, może

być pozbawiony dostępu do rejestracji internetowej na okres 3 miesięcy.

17.

Prawo do korzystania z rejestracji internetowej może być też odebrane Pacjentowi za

nieprzestrzeganie tego Regulaminu oraz za:

a)

próby nieautoryzowanego dostępu do Systemu,

b)

czynności zmierzające do uszkodzenia lub destabilizacji pracy Systemu rejestracji,

c)

wprowadzenie przez użytkownika nieprawdziwych lub fikcyjnych danych.

18.

Pacjent rejestrujący się z wyprzedzeniem (internetowo / telefonicznie) ma obowiązek

upewnić się czy wizyta, którą zaplanował jest aktualna.

19.

Pacjent korzystający z rejestracji internetowej podlega weryfikacji prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na zasadach ogólnych.

20.

W przypadku nagłych zdarzeń losowych, np. choroba lekarza, NZOZ „ALMED” zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty w ustalonym terminie.

§ III

Postanowienia końcowe

21.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej NZOZ „ALMED”

22.

NZOZ „ALMED” nie bierze odpowiedzialności za wszelkie narzędzia

informatyczne umożliwiające połączenie z Systemem, które nie są przez nią autoryzowane.

23.

NZOZ „ALMED” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

24.

Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej NZOZ „ALMED”.