e-rejestracja

REJESTRACJA do lekarza w systemie e-rejestracja oznacza realizację wizyty w trybie TELEPORADY (proszę oczekiwać na telefon. Lekarz zadecyduje czy wizyta w Placówce jest konieczna).

logowanie do systemu elektronicznej rejestracji

REJESTRACJA w systemie e-rejestracja oznacza realizację wizyty w trybie TELEPORADY

UWAGA. Rejestracja internetowa możliwa po podaniu poprawnego adresu e-mail w Przychodni

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU INTERNETOWEJ REJESTRACJI PACJENTÓW

NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

ALMED” SP. Z O.O.

§ I

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Pacjentów NZOZ „ALMED” z Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów zamieszczonego na stronie internetowej www.almed.malbork.pl, zwanego dalej „Systemem”.

 2. Właścicielem i administratorem Systemu jest NZOZ „ALMED” Sp. z o.o.

 3. NZOZ „ALMED” zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Systemu lub modyfikacji zakresu świadczonych usług ze względów technicznych.

 4. Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ II

Zasady rejestracji Pacjenta

 1. Z systemu rejestracji internetowej mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie, które zapoznały się z niniejszym regulaminem i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w systemie elektronicznej rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 2. Dane osobowe przetwarzane w Systemie obejmują:

  1. Imię i nazwisko

  2. PESEL

  3. Adres e-mail

 3. Wskazane w § II pkt. 2 kategorie danych będą przetwarzane w Systemie:

  1. imię, nazwisko oraz PESEL przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa w zakresie przechowywania dokumentacji medycznej.

  2. adres e-mail do czasu wycofania zgody przez użytkownika systemu elektronicznej rejestracji.

 4. Wycofania zgody na użytkowanie Systemu elektronicznej rejestracji można dokonać:

  1. korespondencyjnie na adres siedziby Administratora tj. NZOZ „ALMED” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 14, 82-200 Malbork

  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej rejestracja@almed.malbork.pl.

 1. Rejestracja internetowa jest udostępniona Pacjentom, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza POZ w NZOZ „ALMED”.

 2. Logowanie do systemu rejestracji internetowej odbywa się na podstawie numeru pesel oraz adresu e-mail (dane muszą być zgodne z danymi znajdującymi się w bazie NZOZ „ALMED”).

 3. Rejestracja na wizyty za pomocą rejestracji internetowej może dotyczyć tylko osoby zalogowanej. W przypadku rejestracji wizyty dziecka do lat 18 jego opiekun prawny loguje się do systemu na podstawie numeru pesel dziecka i adresu e-mail rodzica.

 4. Rejestracja internetowa odbywa się w godz. 600-2300

 5. Pacjent korzystający z rejestracji Internetowej może zarezerwować maksymalnie 1 wizytę w ramach tej samej poradni. Kolejna rejestracja internetowa może nastąpić po zrealizowaniu wizyty lub po rezygnacji z wcześniejszej rejestracji.

 6. System umożliwia dokonanie Rejestracji Internetowej na wizytę z wyprzedzeniem od jednego, do trzech dni przed planowana wizytą.

 7. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji Pacjent otrzymuje automatycznie, drogą elektroniczną na adres e-mail potwierdzenie zaplanowanej wizyty, pod warunkiem, iż Pacjent podał prawidłowy adres e-mail.

 8. NZOZ „ALMED” zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości wizyt, na które istnieje możliwość rejestracji poprzez System.

 9. Informacja o rezygnacji z wizyty powinna być przekazana przez Pacjenta (osobiście, telefonicznie lub przez stronę internetową) najpóźniej na 2 godziny przed terminem wizyty.

 10. Pacjent, który nie zgłosił odwołania wizyty i wizyta nie została zrealizowana, może być pozbawiony dostępu do rejestracji internetowej na okres 3 miesięcy.

 11. Prawo do korzystania z rejestracji internetowej może być też odebrane Pacjentowi za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz za:

  1. próby nieautoryzowanego dostępu do Systemu,

  2. czynności zmierzające do uszkodzenia lub destabilizacji pracy Systemu rejestracji,

  3. wprowadzenie przez użytkownika nieprawdziwych danych.

 1. Pacjent rejestrujący się z wyprzedzeniem ma obowiązek upewnić się (internetowo/telefonicznie) czy wizyta, którą zaplanował jest aktualna.

 2. Pacjent korzystający z rejestracji internetowej podlega weryfikacji prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na zasadach ogólnych.

 3. W przypadku nagłych zdarzeń losowych, np. choroba lekarza, NZOZ „ALMED” zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty w ustalonym terminie.

§ III

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej NZOZ „ALMED”.

 2. NZOZ „ALMED” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 3. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej NZOZ „ALMED”.